"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ankieta monitorująca

Każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska powinien złożyć w LGD ankietę monitorującą z realizacji operacji.
Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD po uzyskaniu zapowiadanych wytycznych w zakresie systemu monitorowania i ewaluacji wdrażania LSR.

Obszar realizacji LSR