"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Regulamin konkursu „Zatrzymaj deszcz”
Konkurs dla organizacji pozarządowych, sołectw, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorstw i grup nieformalnych z terenu działania Stowarzyszenia LGD „Gościnna Wielkopolska” 

I Cele konkursu
Zwiększenie zainteresowania mieszkańców zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatu, w szczególności  konieczności ochrony zasobów wody;
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz błękitno – zielonej infrastruktury;
Zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat innowacyjnych działań w zakresie retencjonowania wody, w szczególności dotyczących ogrodów (stawów) deszczowych
Zwiększenie liczby inicjatywy oddolnych w zakresie powstawania ogrodów (stawów deszczowych) na terenie LGD „Gościnna Wielkopolska”
Opracowanie 10 wzorcowych koncepcji ogrodów (stawów) deszczowych wraz z kosztorysem, gotowych do wdrożenia na terenach wiejskich LGD „Gościnna Wielkopolska 

II Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział:
- Rady sołeckie
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Stowarzyszenia i fundacje, parafie, organizacje sportowe i inne podmioty z sektora ngo
- Przedsiębiorcy
- Grupy nieformalne – grupy mieszkańców zainteresowanych powstaniem ogrodu (stawu deszczowego) na terenie „Gościnnej Wielkopolski” 

III Ogłoszenie konkursu
Stowarzyszenie LGD „Gościnna Wielkopolska” ogłasza konkurs dla mieszkańców z terenu działania LGD. W konkursie mogą wziąć udział: rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz grupy nieformalne. Konkurs dotyczy opracowania koncepcji ogrodu (stawu) deszczowego dla 10 wybranych lokalizacji na terenie „Gościnnej Wielkopolski”
Zgłoszenia do konkursu oceni jury powołane przez LGD „Gościna Wielkopolska” .
Nagrodą w konkursie jest wzorcowa koncepcja ogrodu (stawu) deszczowego wraz z kosztorysem, gotowa do wdrożenia w wybranej lokalizacji na terenie LGD „Gościnna Wielkopolska” 

IV Etapy konkursu
Konkurs składa się z II etapów.
Etap I – udział podmiotów zainteresowanych koncepcja ogrodu (stawu) deszczowego w seminarium na temat idei, funkcjonowania i zakładania ogrodów (stawów) deszczowych;
Etap II – nadesłanie wniosku o realizację koncepcji ogrodu (stawu) deszczowego w wybranej przez wnioskodawcę lokalizacji.

V Terminy
Zgłoszenia podmiotów/grup do udziału w seminarium (dot. etapu I) przyjmowane będą do dnia 10 stycznia 2022 r.
Realizacja seminarium nastąpi do dnia 20 stycznia 2022r.
Zgłoszenia wniosku o realizację koncepcji ogrodu przyjmowane będą do 31 stycznia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem podmiotów, dla których zostanie opracowana wzorcowa koncepcja ogrodu (stawu) deszczowego nastąpi do dnia 15 marca 2022r.
Wzorcowe koncepcje ogrodów (stawów) deszczowych, będących nagrodą w niniejszym konkursie, powstaną do dnia 31 maja 2022r.

VI Zgłoszenia
W I etapie konkursu podmioty zainteresowane opracowaniem koncepcji ogrodu (stawu) deszczowego zgłaszają chęć udział w seminarium na temat idei, funkcjonowania i zakładania ogrodów (stawów) deszczowych – poprzez formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro@wielkopolskagoscinna.pl do dnia 10 stycznia 2022 r. 
W II etapie konkursu podmioty zainteresowane opracowaniem koncepcji ogrodu (stawu) przesyłają wniosek o opracowanie koncepcji ogrodu (stawu) deszczowego – załącznik nr 2 do regulaminu – do dnia 31 stycznia 2022 r.

VII Kryteria wyboru
Kryterium przyznania nagród w konkursie będą w szczególności:
-zasadność budowy ogrodu (stawu) deszczowego we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji
-deklaracja możliwości wdrożenia koncepcji ogrodu (stawu) deszczowego do realizacji

VIII Informacje o konkursie 
Informacje o konkursie oraz wynikach konkursu publikowane będą na stronie www organizatora oraz na facebooku

IX Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”  w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63 – 830 Pępowo
Dane osobowe są przetwarzane w celach: a) realizacji konkursu b) promocji konkursu i upowszechnianiu jego wyników c) archiwizacji
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
W sprawach przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”  w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63 – 830 Pępowo e mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl  Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
Każdy/a uczestnik/czka konkursu ma prawo do usunięcia danych osobowych albo wycofania zgody na ich przetwarzania. Uczestnik/czka konkursu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania albo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skarbi do UODO, w razie uznania iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

X Postanowienia końcowe
Organizator – LGD „Gościnna Wielkopolska” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i organizacji konkursu. Informacje o zmianą opublikowane na stronie www.goscinnawielkopolska.pl oraz na facebooku.  Do organizatora konkursu należą również wszelkie rozstrzygnięcia w razie wystąpienia ewentualnych wątpliwości związanych z regulacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Załącznik Nr 1
Zgłoszenie na seminarium: „Zatrzymaj deszcz”
Zgłoszenie dotyczy:
Rada sołecka
Koło gospodyń wiejskich
Organizacja pozarządowa
Podmiot prywatny/przedsiębiorstwo
Grupa nieformalna
Nazwa zgłaszanego podmiotu:
Adres zgłaszanego podmiotu:
Imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy:
Kontakt do osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy: nr telefonu, adres e-mail

Załącznik nr 2 
Wniosek składa: 
Rada sołecka
Koło gospodyń wiejskich
Organizacja pozarządowa
Podmiot prywatny/przedsiębiorstwo
Grupa nieformalna
Nazwa Wnioskodawcy: 
Adres Wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wnioskodawcę: 
Kontakt do osoby reprezentującej Wnioskodawcę: nr telefonu, adres e-mail
Krótki opis (do 3 tys. znaków) wskazujący lokalizację ogrodu (stawu) deszczowego oraz zasadność jego budowy w tym miejscu.
Krótki opis (do 3 tys. znaków) wskazujący na możliwość wdrożenia koncepcji albo planowane zaangażowanie Wnioskodawcy w działania na rzecz realizacji inwestycji w okresie do 2 lat . 


Obszar realizacji LSR