"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego!

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.  

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. 

Ocenie podlegają dwie kategorie: 

I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu31 maja 2019 r. (decyduje datastempla pocztowego).  Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej: www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów(Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak,  tel. 797 901 112, e-mail:biuro@wss.konin.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 7lipca 2019 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”. 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy.

Oświadczenie autora zdjęć.

Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu oraz potwierdzenie wysokości wkładu własnego mieszkańców sołectwa 

Ankieta ewaluacyjna.. 

Zgoda mieszkańca na udział w konkursie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzule informacyjne Administratorów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do  zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl 


Obszar realizacji LSR