"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 12 października 2018 roku pracownik  biura LGD Gościnna Wielkopolska Urszula Pużanowska uczestniczyła w szkoleniu dla pracowników biur LGD organizowanym przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie dotyczyło wdrażania poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, a w szczególności podsumowania dotychczasowego stanu wdrażania LSR, a także zagadnień związanych ze zmianą przepisów dotyczących wdrażania LSR, kontrolą projektów grantowych, konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców oraz zasadami rozliczania operacji w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji.

Obszar realizacji LSR