"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 10 października 2018 r. w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się szkolenie nt. przygotowania wniosku o płatność, które skierowane było do beneficjentów, którzy podpisali umowę w ramach naboru nr 13/2017 ,,Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych".  Szkolenie skierowane było również do beneficjentów z grup defaworyzowanych: kobiet i osób w wieku 50+, którzy złożyli wnioski w ww. naborze. Uczestniczka szkolenia została przeszkolona w zakresie wypełniania wniosku o płatność oraz została poinformowana o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o płatność, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD. Szkolenie poprowadzili pracownicy biura LGD Bernadeta Listwoń i Szymon Jakubowski. 

Obszar realizacji LSR