"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 18 marca 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie odbyło się szkolenie nt. przygotowania wniosku o płatność, które skierowane było do beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznaniu pomocy lub składają uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 27/2020:„Odtworzenie, odnowa i/lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i/lub przydrożnych”. Uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania wniosku o płatność oraz zostali poinformowani o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o płatność, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD.

Obszar realizacji LSR