"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 06 listopada 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował zmiany w ocenie i wyborze operacji wynikające z modyfikacji zakresu tematycznego Przedsięwzięcia 1.2.1 oraz kryteriów wyboru operacji realizujących ww. przedsięwzięcie. Zakres tematyczny obejmował  również rozpatrywanie protestu wnioskodawcy.
Program szkolenia nr U3 (trzecie szkolenie uzupełniające):
- specyfika i charakter zmian w zakresie tematycznym Przedsięwzięcia 1.2.1,
- ocena i wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR LGD Gościnna Wielkopolska - po zmianach w kryteriach dotyczących Przedsięwzięcia 1.2.1,
- rozpatrywanie protestu wnioskodawcy.
W szkoleniu uczestniczyło 14 członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska.
Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładu i warsztatów.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura LGD.
Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym.

Obszar realizacji LSR