"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował zmiany w ocenie i wyborze operacji wynikające ze zmian w ustawach oraz interpretacji MRiRW i UMWW.
Program szkolenia nr U2 (drugie szkolenie uzupełniające):
- Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020,
- zmiany w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz w Regulaminie Rady.
W szkoleniu uczestniczyło 10 członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska. Przed wypełnianiem testu sprawdzającego jeden członek Rady opuścił szkolenie z powodów zawodowych.
Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładu i warsztatów.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura LGD.
Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym.

Obszar realizacji LSR