"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował analizę formalną i ekonomiczną operacji, dokumentację operacji i ustalenie kwoty wsparcia.
Program szkolenia nr 4 (trzecie szkolenie):
- badanie zasadności ekonomicznej operacji,
- analiza kosztów operacji,
- ustalanie kwoty wsparcia.
W szkoleniu uczestniczyło 10 członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska.
Szkolenie prowadziła Hanna Król ekspert zewnętrzny.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładu, dyskusji i warsztatów.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura LGD.
Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym.

Obszar realizacji LSR