"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 12 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17maja 2016 roku.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował pomocniczą ocenę operacji przez pracowników biura LGD, tzn. ocenę operacji w zakresie zgodności operacji z LSR i na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia   (przed oceną wniosków/ operacji złożonych  w ramach naboru nr 26/2019).
Program szkolenia nr 7:
- podstawy formalne i merytoryczne oraz zasady organizacyjne przeprowadzenia pomocniczej oceny operacji, tzn. oceny operacji w zakresie zgodności operacji z LSR i na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia,
- wypełnianie kart weryfikacji i archiwizacja dokumentacji.
W szkoleniach uczestniczyli pracownicy biura LGD związani zakresem czynności z naborem i oceną wniosków/ operacji.
Szkolenia prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor  LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
Szkolenia odbyły się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenia zakończyły się testem sprawdzającym posiadane wiadomości.

Obszar realizacji LSR