"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 23 września 2019 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował  świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o płatność na operację realizującą LSR LGD Gościnna Wielkopolska  – przed naborem nr 26/2019.
Program szkolenia nr 6 (przed naborem nr 26/2019):
- przepisy dotyczące rozliczania operacji,
- wniosek o płatność,
- zakres formalny i merytoryczny doradztwa.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura LGD związani zakresem czynności ze świadczeniem doradztwa.
Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor  LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
W szkoleniu uczestniczył Marian Poślednik - Prezes Zarządu LGD Gościnna Wielkopolska.
Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym posiadane wiadomości.

Obszar realizacji LSR