"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 8 listopada 2019 r. pracownik biura LGD Gościnna Wielkopolska wziął udział w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym dla LGD dotyczącym stanu realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zorganizowanym przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W programie spotkania znalazły się m.in. przedstawienie bieżącego stanu realizacji LSR oraz zmian wynikających z rozporządzeń, podsumowanie wyników efektywności LGD, założenia do II kamienia milowego, wybór operacji przez organ decyzyjny , najczęstsze błędy w biznesplanie, konkurencyjny tryb wyboru wykonawców i wsparcie na wdrażanie strategii. 

Obszar realizacji LSR