"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 25 września 2019 r. w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska oraz szkolenie nt. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków nr 26/2019. Spotkanie i szkolenie skierowane były do przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Dotyczyły one planowanego naboru wniosków na operacje zgodne z zakresem tematycznym: Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców. Uczestnicy spotkania i szkolenia zostali poinformowani m.in. o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych podczas oceny i wyboru operacji oraz o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem spotkania i szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. zainteresowania udziałem w realizacji LSR, w tym w realizacji poszczególnych celów LSR oraz nt. poziomu zrozumienia zasad oceny i wyboru operacji, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD. 

Obszar realizacji LSR