"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Informacja nr 1/OW/2017
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
informuje o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

zgodnej z zakresem tematycznym:
Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Planowana operacja własna LGD będzie realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wysokość środków na realizację operacji: 45 000 PLN
Forma wsparcia i intensywność pomocy
Refundacja w wysokości:
- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych,
- organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych – maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.
Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:  
Zamiar realizacji operacji należy zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie LGD Gościnna Wielkopolska, w formie pisemnej, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji musi zawierać dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji oraz wykaz dokumentów potwierdzających, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Załączniki:
1) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – pobierz
2) Wykaz dokumentów potwierdzających, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia – pobierz
3) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

Data publikacji informacji - 06 marca 2017 r.

Obszar realizacji LSR