"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu związanym z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia innych niż dotyczące Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska i finansowanym ze środków własnych Stowarzyszenia.
Planowane do wykonania zadanie powinno realizować ważny cel statutowy Stowarzyszenia, tzn. promocja obszarów wiejskich gmin należących do Stowarzyszenia.
Cel powinien być realizowany, w szczególności poprzez wspieranie i finansowanie imprez turystycznych lub sportowych adresowanych głównie do mieszkańców spoza obszaru działania Stowarzyszenia, współorganizowanych przez gminy członkowskie Stowarzyszenia na terenie tych gmin.
Wsparcie finansowe powinno dotyczyć głównie wynajmu namiotów i ich wyposażenia lub innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,  zakupu nagród lub upominków dla uczestników lub  wykonania wspólnych  materiałów promocyjnych (np. koszulki, czapeczki).
Wsparcie finansowe nie może dotyczyć  kosztów występujących artystów lub elementów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy wymagających certyfikatów lub związanych z oceną bezpieczeństwa ich użytkowania.
W związku ze specyfiką funkcjonowania lokalnych grup działania wynikającą z wdrażania i realizacji LSR, Zarząd Stowarzyszenia poszukuje zewnętrznego podmiotu, który kompleksowo zrealizuje planowane zadanie, na podstawie zawartej umowy/ umów zlecenia.
Planowane zadanie polega m.in. na:
1) przygotowaniu, we współpracy z gminami członkowskimi Stowarzyszenia i Zarządem Stowarzyszenia,  harmonogramu imprez wybranych do wsparcia  i organizowanych w okresie maj – październik 2019 r. ;   ww. harmonogram może zawierać maksymalnie cztery imprezy na terenie różnych gmin,
2) opracowaniu, we współpracy ze wskazanymi przez gminy organizatorami imprez, zakresu potrzebnego wsparcia dla każdej imprezy wskazanej w harmonogramie,
3) opracowaniu, a po uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia również wykonaniu, materiałów promocyjnych Stowarzyszenia odpowiednich do wykorzystania podczas dużych imprez organizowanych na otwartej przestrzeni,
4) zapewnieniu udziału minimum jednej osoby reprezentującej wykonawcę zadania, posiadającej na ubraniu widoczne logo Stowarzyszenia,
5) wykonaniu i przekazaniu do Zarządu Stowarzyszenia dokumentacji fotograficznej każdej imprezy, zawierającej wszystkie finansowane elementy oraz prezentowane materiały promocyjne Stowarzyszenia.
Maksymalny koszt realizacji planowanego do wykonania zadania nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą na etapie zawierania umowy/ umów zlecenie.
Zarząd Stowarzyszenia dopuszcza realizację zadania przez maksymalnie dwóch wykonawców.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny skontaktować się osobiście lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia i przedłożyć w formie pisemnej posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz terminarz prac związanych z realizacją punktu 1)  - najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.
Podmioty, które złożą wymagane dokumenty w ww. terminie zostaną zaproszone na negocjacje.

Obszar realizacji LSR